Algemene voorwaarden voor levering aan afnemers

Van: TechMat
Eefde, Nederland

Artikel 1 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, prijsopgave en overeenkomst tussen TechMat en een afnemer waarop TechMat deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met TechMat, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Bij aankoop van artikelen van TechMat gaat de afnemer akkoord met de manier zoals TechMat met de Veiligheid en Privacy van de afnemer omgaat. Deze staat uitgebreid beschreven op deze pagina.

Artikel 2 Aanbiedingen, bevestigingen en prijzen

1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij door TechMat anders is vermeld.

2. Verzendkosten worden slechts berekend bij orders via de webshop beneden de € 50,00.
Bij bestellingen van (vaste) klanten waarbij andere kortingen berekend worden, worden doorgaans wel verzendkosten in rekening gebracht.

3. TechMat kan niet aan zijn aanbiedingen en prijsopgaven worden gehouden indien de afnemer, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of prijsopgave dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de prijsopgave opgenomen aanbod is TechMat daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij TechMat anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht TechMat niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of prijsopgave begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen of prijsopgaven gelden niet automatisch voor nabestellingen.

7. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn de opgegeven prijzen exclusief verzekering. De goederen reizen voor risico van afnemer.

Artikel 3 Levering en levertijd

1. Levering gebeurd meestal vanaf het magazijn van TechMat. In enkele gevallen laten we de gekochte artikelen rechtstreeks vanaf de leverancier versturen.

2. Het risico tijdens het transport vanaf het magazijn van TechMat of elders is, ook indien franco wordt geleverd, voor rekening van de afnemer.

3. De afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

4. Opgegeven levertijden worden steeds bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Bij vertraging in de levering dient TechMat steeds schriftelijk in gebreke te worden gesteld en moet TechMat een redelijke termijn worden gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

5. TechMat behoudt zich het recht voor om de door de afnemer bestelde goederen in deelleveringen te leveren.

Artikel 4 Garantie

1. Voor geleverde goederen met fabrieksgarantie gelden uitsluitend de door de fabriek gestelde garantiebepalingen. In alle andere gevallen wordt door TechMat geen garantie verstrekt.

2. De garantie is niet van toepassing bij gebreken welke door normale slijtage, bij onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, bij ongelukken of onheil zoals brand- of waterschade zijn veroorzaakt, of indien de zaken door derden zijn gewijzigd of gerepareerd.

3. De garantie geldt slechts indien de afnemer aan zijn verplichtingen jegens TechMat heeft voldaan.

4. Herstel buiten het kader van deze garantie zal door TechMat in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

1. TechMat behoudt zich het eigendom voor, van door haar geleverde of te leveren goederen, zolang de vordering betreffende de tegenprestatie niet is voldaan.

Artikel 6 Reclames/Retourneringen

1. De goederen worden gegarandeerd voor wat betreft hun deugdelijkheid en goede werking op het moment van leveren. Gebreken en schadeaanspraken na gebruik van de artikelen worden niet gehonoreerd.

2. Eventuele reclames, zowel op leveringen van goederen, op uitgevoerde werkzaamheden/reparaties, alsmede op factuurbedragen, dienen schriftelijk binnen 8 dagen na verzending te zijn ingediend.

3. Retourzendingen kunnen slechts geschieden met onze toestemming en zijn voor rekening van de afnemer.

Artikel 7 Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op afnemer over op het moment waarop deze aan afnemer juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van afnemer of van een door afnemer aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 8 Prijsverhoging

1. Indien TechMat met de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is TechMat niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de afnemer de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij de bevoegdheid tot prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

3. Indien de prijsverhoging plaatsvindt na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst is de afnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, tenzij deze prijsverhoging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of deze verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

Artikel 9 Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto via bank overboeking plaats te vinden vóór levering.

2. Betaling dient plaats te vinden in de valuta waarin is gefactureerd.

3. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van TechMat en de verplichtingen van de afnemer jegens TechMat onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 Incassokosten

1. Is de afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van afnemer. In ieder geval is de afnemer in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

2. Indien TechMat aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 11 Vrijwaringen

1. De afnemer vrijwaart TechMat voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de afnemer verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. Indien door TechMat geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van TechMat jegens afnemer beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Artikel 4 Garantie” is geregeld.

2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van TechMat beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.

3. Onverminderd het bovenstaande is TechMat niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van afnemer.

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van TechMat of zijn ondergeschikten.

Artikel 13 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop TechMat geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor TechMat niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van TechMat worden daaronder begrepen.

3. TechMat heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat TechMat zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zoveel TechMat ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is TechMat gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 14 Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van TechMat is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft TechMat het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 15 Toepasselijk recht

1. Op de met TechMat gesloten overeenkomsten is met inachtneming van deze voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing.